Cennik

Cennik opłat za usługi świadczone przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.

Warunkiem udostępnienia wizerunków muzealiów ze  zbiorów Muzeum jest wypełnienie formularza zamówienia oraz przesłanie na adres sekretariat@muzeumliteratury.pl

1. Wizerunek muzealium do celów edukacyjnych i badawczych (uczniowie, studenci, pracownicy naukowi):     

a) standardowy – 10 zł

b) niestandardowy (parametry określone przez zamawiającego) – 20 zł

2. Wizerunek muzealium do publikacji:

a) rozpowszechnianych bezpłatnie w celach niekomercyjnych – bezpłatnie, pod warunkiem przekazania Muzeum egzemplarza publikacji

b) w internecie – 50 zł

c) do 500 egz. nakładu – 50 zł

d) 500-1000 egz. nakładu – 100 zł

e) powyżej 1000 egz. nakładu – 200 zł

f) na okładce – dodatkowa opłata w wysokości 50% w/w cen

g) w reklamach – 500 zł

h) niestandardowy (parametry określone przez zamawiającego) – dwukrotność w/w cen

3. W przypadkach nieokreślonych w cenniku udostępnienie wizerunku muzealium odbywa się na podstawie i warunkach odrębnie zawieranej umowy.

4. Udostępnienie nagrań ze zbiorów Działu Fonicznego:

nagranie do 60 min – 40 zł

każde kolejne rozpoczęte 60 min – 40 zł

5. Opłata za nagranie płyty CD/DVD – 5 zł

6. Odbitki kserograficzne:

1)  Opłata za wykonanie odbitki kserograficznej:

format A 4 – 1,30 zł

format A 3 – 2,60 zł

2) Dla pracowników muzealnych, młodzieży uczącej się, emerytów oraz do prac naukowych stosuje się 50% zniżki.

7. Inne opłaty:

1) Opłata za wynajęcie pomieszczenia muzealnego na jednorazową imprezę:

a.  sala audiowizualna (wraz z obsługą) – 2.500 zł

b.  Muzeum Broniewskiego, Muzeum Dąbrowskiej,

Muzeum Struga – 500 zł

c.  Muzeum Gombrowicza – 4.000 zł

2) Opłata za wynajęcie pomieszczenia muzealnego dla potrzeb filmu lub telewizji:

– za 1 dzień zdjęciowy – 2.500 zł

3) Opłata za wypożyczenie wystawy planszowej:

– za jeden miesiąc – 300 netto zł

4) Opłata za korzystanie z pokoju gościnnego (od osoby):

– pierwsza doba – 125,28 zł

– każda kolejna doba – 62,64 zł

8. Zniżki:

Dyrektor Muzeum Literatury może udzielić zniżki do 50% ceny usługi w przypadku:

1) badań naukowych o niszowym lub/i przełomowym charakterze, a także prowadzonych bez wsparcia programów grantowych czy stypendiów

2) walorów edukacyjnych wydawnictwa lub/i walorów promujących kulturę polską w kraju czy też poza granicami

3) wydawnictw bibliofilskich i non profit

4) szczególnych unikatowych uwarunkowań, które ubiegający się o zniżkę drobiazgowo opisze i uargumentuje w podaniu o zastosowanie zniżki

Dyrektor Muzeum Literatury może odstąpić od pobrania opłaty za usługi w przypadku:

1) gdy Muzeum Literatury jest partnerem (patronem, współuczestnikiem etc.) prowadzonego przedsięwzięcia badawczego czy wydawniczego

Podstawa prawna:
art. 25 Ustawy o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r. (Dz.U. 1997 Nr 5, poz. 24, z późn. zm.), Zarządzenie nr 14/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. z późn. zm. Dyrektora Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP