Informacja:
tel. 22 635 96 52, 22 831 40 61
wew. 105
ksiegowosc@muzeumliteratury.pl

Główny Księgowy:
Małgorzata Zatorska
m.zatorska@muzeumliteratury.pl

Z-ca Gł. Księgowego
Grażyna Grabowska
g.grabowska@muzeumliteratury.pl

Pracownicy:
Katarzyna Goraj
k.goraj@muzeumliteratury.pl

Anna Polit
a.polit@muzeumliteratury.pl

Kadry:
Inga Kowalik
st. spec. ds. kadr
kadry@muzeumliteratury.pl
tel. 22 831 40 61, wew. 125
Dział Finansowo-Księgowy

Dział Finansowo-Księgowy wraz z głównym księgowym prowadzi i nadzoruje działalność finansową muzeum zgodnie z obowiązującymi przepisami: opracowuje roczne plany finansowe, sporządza kalkulacje wynikowe kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczość finansową, wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, przestrzega zasad rozliczeń pieniężnych i dba o zapewnienie należytej ochrony wartości pieniężnych, odpowiada za terminowe ściąganie należności i dochodzenie roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań, odpowiada za terminową wypłatę wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz pracowników, nadzoruje obliczanie podatków i składek, odpowiada za bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz za należyte przechowywanie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz innych dokumentów finansowych, dba o ochronę mienia społecznego i terminowe rozliczanie osób odpowiedzialnych majątkowo za to mienie, opracowuje projekty przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora Muzeum, ewidencjonuje i rozlicza dotacje bieżące, celowe i inwestycyjne.

Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP