Informacja:
Tel. 22 635 96 52
administracja@muzeumliteratury.pl

Kierownik:
Tomasz Chojczak
kom. 603 347 921
t.chojczak@muzeumliteratury.pl

Z-ca kierownika:
Magdalena Busz
m.busz@muzeumliteratury.pl

Zamówienia Publiczne:
spec. ds. administracji i zamówień publicznych
Edyta Kędrek-Motyka
e.kedrek@muzeumliteratury.pl

Administracja

Dział Administracyjno-Gospodarczy zajmuje się opracowywaniem preliminarzy budżetowych w zakresie inwestycji, remontów, zaopatrzenia, transportu i innych spraw gospodarczych; administrowaniem obiektami i gospodarowaniem majątkiem ruchomym muzeum oraz jego oddziałów, prowadzeniem i przechowywaniem związanej z tym dokumentacji, zapewnieniem bezpieczeństwa budynków i zgromadzonego w nich mienia, poprzez podejmowanie w tym zakresie wszelkich niezbędnych działań; utrzymaniem porządku i czystości w budynkach i zapewnieniem sprawnej działalności personelu pomocniczego; nadzorem w zakresie przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego obiektów; usuwaniem zgłoszonych przez komórki organizacyjne usterek; zaopatrywaniem w sprzęt techniczny, biurowy i środki czystości; prowadzeniem ksiąg inwentarzowych majątku trwałego i przedmiotów nietrwałych; prowadzeniem i dokumentowaniem zamówień publicznych; prowadzeniem wszelkich spraw związanych z zabezpieczeniem budynków przed pożarem i włamaniem; nadzorem nad transportem muzeum.

Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP