Tytuł/nazwa postępowania: Wykonanie i dostawa pięciu wydawnictw dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Znak sprawy: ZP/1/2021
Dodano: 18 czerwca 2021

UWAGA: Zmiana treści SWZ – pismo z dnia 21.06.2021 r. – pobierz

UWAGAOgłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 21.06.2021 r. – pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.06.2021 r. – pobierz

SWZ – pobierz

Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – pobierz
Załącznik Nr 2 Wzór umowy wraz z 2 załącznikami (Zał. nr 2 i nr 3) – pobierz
Załącznik Nr 3 Formularz ofertowy – pobierz
Załącznik Nr 4 Oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia (składane wraz z ofertą) – pobierz
Załącznik Nr 5 Oświadczenie dot. grupy kapitałowej – pobierz
Załącznik Nr 6 Numer ID postępowania – pobierz

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – pobierz

Informacja z otwarcia ofert w dniu 01.07.2021 – pobierz

Informacja o wyborze oferty z dnia 16.07.202 – pobierz

Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 29.07.2021 – pobierz

Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP